5001(T): H750 x W900 x L1500mm

0401(C): H790 x W500 x D430 x SH475mm (Colour: Black or White)